Jaarverslag Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als Raad maar ook als lid van de Raad, adviseren van de Directie, met name terzake van strategie en (meerjaren)beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving.

De Raad van Advies kwam in 2016 drie keer bijeen. Aan iedere vergadering ging een excursie vooraf.

Maart-vergadering op het Belmonte Arboretum in Wageningen

De vergadering werd voorafgegaan met een excursie over het Arboretum. Daarbij kwamen de geschiedenis, doelstelling en informatie over de bijzondere collectie aan de orde. Speciale aandacht werd besteed aan de betrokkenheid van de omgeving en het toekomstperspectief met een mogelijke rol voor GLK.

Toekomst Belmonte Arboretum

De vergadering heeft de mogelijke toekomstige rol van GLK bij Belmonte Arboretum besproken. De Wageningen-UR heeft 5 jaar geleden reeds aangegeven het arboretum te willen afstoten, omdat zij geen gebruik meer maken van de educatieve aspecten van de tuin. GL beschikte echter over het 1e recht van terugkoop, waardoor het arboretum niet zomaar aan een andere partij kon worden verkocht.

De RvA heeft een positieve houding met betrekking tot een eventuele overdracht uitgesproken; echter niet tegen elke prijs. De RvA heeft geadviseerd om nog eens goed naar de toegevoegde waarde van een eventuele aankoop te kijken en of de doelstellingen kunnen worden waargemaakt. Daarbij is opgemerkt dat het arboretum naast een landschappelijk ook een cultuurhistorisch object is. De RvA heeft ook geadviseerd nog eens keer goed te kijken naar de hardheid van de clausules om niet te mogen bouwen.

Toekomstige rol van de RvA en Rooster van Herbenoeming

De RvA heeft haar rol besproken en is van mening dat het accent verlegd zou moeten worden naar een meer strategisch niveau op de lange termijn. De RvA heeft het voornemen uitgesproken de lange termijn-ontwikkelingen in de samenleving te bespreken en wat dat betekent voor GLK, maar ook over hoe GLK hierop kan anticiperen. Het voorstel is gedaan dat een raadslid / gastspreker tijdens een vergadering een presentatie houdt over ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied of maatschappelijke omgeving, waarna e.e.a. mogelijk vertaald kan worden richting GLK.

Er is tevens besloten een oproep voor nieuwe leden RvA te plaatsen op de website. Gesuggereerd is dat nieuwe leden bijvoorbeeld geworven kunnen worden vanuit het particuliere beheer, het VNO NCW, de consumentenwereld, het Leger des Heils, VSB-fonds, Sociaal Planbureau. Iemand met ‘Collectie’ als kennisveld zou een aanvulling zijn op de huidige RvA.

Als suggestie werd aangedragen een overleg samen met de Raad van Toezicht te organiseren over toekomstige ontwikkelingen in het werkveld.

De RvA heeft kennis genomen van de notitie ‘Geldersche Kasteelen, identiteit, participatie en duurzaamheid voor de periode 2017-2020’. Deze notitie is opgesteld ten behoeve van de lobby voor de instandhoudingsbijdrage GK van de provincie voor de periode 2017-2020.

Juni-vergadering op Kasteel Doorwerth

Voorafgaand aan de vergadering is een excursie gehouden naar landgoed Duno waar een project gestart is om diverse cultuurhistorische elementen, waaronder cementrustieken in het cascadedal, contouren van het hotel en de Azalealaan, te herstellen.

Tijdens de vergadering heeft de heer A. van der Linden de presentatie ‘Vertrouwen is goed, control is beter?’ gegeven. Vanuit het perspectief van Leisurelands heeft hij naar GLK gespiegeld waar mogelijke kansen voor GLK liggen. In tegenstelling tot GLK is daarbij het behalen van winst voor Leisurelands noodzakelijk. De winstdoelstelling is essentieel voor de continuïteit van het bedrijf waardoor ze zich steeds commerciëler moeten opstellen.

Voor GLK is de doelstelling, het instandhouden en doorgeven van erfgoed en cultuur aan volgende generaties. De publieke functie die GLK heeft wordt echter wel steeds belangrijker. GLK stelt zich zakelijker op, mits e.e.a. past binnen de doelstelling. Zowel Leisurelands en GLK hebben te maken met een veranderende overheid. Er is een verschuiving van natuurlijke partners: van overheid naar partners waarmee zaken worden gedaan, naar particulieren, naar horeca en landbouw.

De overheid is faciliterend en sturend, maar staat niet meer aan het roer; de rol van de gemeente wordt steeds sterker. GLK bereidt zich, zoals verwoord in de Meerjarenvisie, steeds meer voor op de terugtrekkende overheid. De kansen liggen vooral in de ontwikkelingen in de landbouw, het voedselgebruik en afname van het olieverbruik.

Ontwikkelingslijn opengestelde kastelen

Met de presentatie ‘Positionering en merkidentiteit’ heeft de heer T. Meeuwissen zijn eerste gedachten gepresenteerd over de positionering van de kastelen ten opzichte van GLK als geheel. De opengestelde kastelen zijn, evenals de natuurterreinen, musea en collecties, onderdeel van de ‘Collectie GLK’. Door de kastelen sterker te positioneren als ‘Poort’ naar de omliggende natuurterreinen waar informatie wordt geboden over zowel het kasteel als het landschap, ontstaat er een verbintenis tussen landschap en kastelen.

De ‘poortgedachte’ spreekt de RvA tot eenieders verbeelding. Een kasteel is de drager van de omgeving. Het is wel belangrijk de 7 opengestelde kastelen als aparte iconen te behandelen en de kastelen niet te zien als een 7-eenheid. Ook moet er een duidelijke visie zijn over wat er in de ‘etalage’ wordt gezet, wat houdt de ‘Collectie GLK’ in?

De RvA heeft geadviseerd draagvlak te creëren door omgeving en achterban bij de uitwerking te betrekken.

November-vergadering in de werkschuur te Wekerom

De vergadering start met een excursie Wekeromse Zand waar een toelichting is gegeven op het effect van SNL-certificering op de bedrijfsvoering van GLK. 

Agenda-onderwerpen 2017

De RvA heeft het advies gegeven dat de eerste prioriteit voor onderwerpen moet liggen bij het adviseren van onderwerpen die door GLK zijn aangedragen. Zijn er echter geen directe vraagstukken, dan zou een gastspreker kunnen worden uitgenodigd. Verder ziet de RvA het als haar taak de organisatie te informeren indien men signalen verneemt vanuit de buitenwereld, als het gaat over kansen of bedreigingen. De RvA zou graag zien dat een intern vraagstuk eerst, ter advisering, aan de Raad wordt voorgelegd, voor GLK het uitwerkt.

Ledensamenstelling Raad van Advies

De Raad heeft voor de tweede selectie geadviseerd nieuwe leden te werven onder ‘Nieuwe’ Nederlanders, ondernemers, mensen die ‘tegengeluid’ kunnen geven, iemand vanuit landbouw, mensen die innovatief zijn, iemand die weet hoe om te gaan met vermogens.

Vanwege de decentralisatie heeft GLK veel te maken met gemeenten; het zou daarom goed zijn om iemand vanuit het georganiseerde bedrijfsleven in de raad te hebben; industriële partijen die veel werken met gemeenten.

Certificering en consequenties voor bedrijfsvoering GLK

Naar aanleiding van de drie audits (SNL, FSC en CBF) die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden heeft de RvA over dit onderwerp gesproken.

De conclusie uit de interne kwaliteitsbeoordeling van het beheer door GLK is dat bedrijfsprocessen zoveel mogelijk zo ingericht moeten worden dat sturings- en verantwoordingsinformatie op een eenvoudig wijze kan worden verkregen. De behoefte van de beheerder en de eisen vanuit de certificerende partijen zullen als standaard worden opgenomen in de GLK-bedrijfsvoering. De aanpak van de nieuwe kwaliteitssturing van het beheer is besproken.

De Raad van Advies heeft geconcludeerd dat de voorgestelde aanpak praktisch, pragmatisch, efficiënt en helder is. Wel dient te worden voorkomen dat vakmanschap ondergesneeuwd wordt.

Het werken vanuit de kracht van de organisatie is de beste werkwijze.

Samenstelling van de RvA

In de maart-vergadering is afscheid genomen van de heer T. Roozen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De juni-vergadering was de eerste vergadering van de heer T. Meeuwissen die per 1 mei is gestart als Hoofd Landschap en Kastelen. Het was tevens de laatste vergadering voor  mevrouw M. Visscher die per 1 augustus als beleidsadviseur op het gebied van organisatie en management, is gestart bij het CBS in Den Haag.

De RvA heeft in de juni-vergadering afscheid genomen van mevrouw P. Swenker en dankt haar voor haar bijdrage.

Tijdens de november-vergadering heeft mevrouw R. Terhürne zich gepresenteerd die per
1 oktober mevrouw M. Visscher heeft opgevolgd als beleidsmedewerker Landschap.

Overzicht leden van de commissie ultimo 2016

  • Voorzitter, jhr.ir. W.H.J. (Willem) de Beaufort
  • Vice-voorzitter, M.H.M. (Mathieu) Gremmen
  • G.H.M. (Gerard) Alferink
  • ir. J.C. (Hans) Boxem
  • ir. J.M. (Jelle) Buizer
  • ir. A.A.A. (Adriaan) van der Linden
  • drs. C. (Carel) Nobbe
  • (Bob) van der Put
  • drs. M.J. (Mark) van der Wolf