Jaarverslag Raad van Toezicht

Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen GLK en staat hem met raad en advies terzijde.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als zijn werkgever en zorgt ervoor -onder meer door evaluatie van het functioneren van de bestuurder- dat de organisatie voorzien is van capabel bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen en is zodanig samengesteld, dat verschillende deskundigheids- en aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd om op alle relevante aspecten van de organisatie toezicht te kunnen houden.

Samenstelling Raad van Toezicht

Hieronder volgt alfabetisch de samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt de eventuele deelname aan één van de commissies van de Raad aangegeven alsmede het moment van definitief aftreden.

 • Mr. H.J.E. Bruins Slot, voorzitter, remuneratiecommissie, 01-12-2020 (aftredend).
 • H.E. van Dijken BCom, lid, Financiële Audit Commissie, 01-01-2020 (aftredend).
 • Mr. C.Th.E.M. Haubrich-Gooskens, lid, 01-01-2020 (aftredend).
 • Ir. H.A.A.M. Webers, lid, 01-06-2017.
 • Drs. A. Welgraven, lid, Financiële Audit Commissie, 01-11-2018 (aftredend).
 • Mr. B.A.H. van der Voort, vice-voorzitter, remuneratiecommissie, 01-11-2018 (aftredend).

De Raad van Toezicht heeft, zoals hiervoor aangegeven, twee commissies.  Deze commissies ondersteunen en adviseren de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheid op het terrein van de financiën alsmede ten aanzien van het werkgeverschap voor de directeur-bestuurder, inclusief zijn functioneren en zijn bezoldiging.

De voorzitter van de Raad van Toezicht woont tenminste eenmaal per jaar een vergadering van de Ondernemingsraad bij. Tevens woont hij de vergaderingen van de Raad van Advies als toehoorder bij.

De Raad van Toezicht heeft het eigen functioneren geëvalueerd, onder meer ten aanzien van de betrokkenheid en de gepaste afstand van de Raad ten opzichte van de besluitvorming door de directeur-bestuurder.

Daarnaast heeft de Raad zich in het verslagjaar gebogen over de in de Raad vertegenwoordigde competenties, mede in verband met het aanstaande vertrek in 2018 van twee leden.

Besloten is om in het najaar van 2017, mede met het oog hierop, het functioneren van de Raad opnieuw te agenderen, nu onder externe begeleiding.

De toezichtstaken van de Raad betreffen de volgende onderwerpen en activiteiten.

 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van GLK.
 • De Meerjarenvisie en overige beleidskaders en de risico’s verbonden aan de activiteiten van GLK.
 • De opzet werking en kwaliteitsborging van interne beheersings- en controlesystemen.
 • De financiële verslaglegging.
 • De naleving van wet- en regelgeving.
 • De verhouding met de overheden, in het bijzonder met de provincie Gelderland.
 • De verhouding met andere belanghebbenden binnen en buiten GLK, in het bijzonder ook de vrijwilligers en de donateurs.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van GLK.

De Raad van Toezicht vergadert in aanwezigheid van de directeur-bestuurder, alsmede twee MT-leden, onder wie de wnd. directeur. In voorkomende gevallen verzorgen andere medewerkers presentaties in de vergadering.

In het verslagjaar is afscheid genomen van de plv. directeur, Ton Roozen. De Raad spreekt ook hier graag zijn grote waardering uit voor de jarenlange, deskundige en toegewijde manier waarop hij GLK heeft gediend. Theo Meeuwissen hebben wij als zijn opvolger mogen begroeten.

In 2016 is de Raad zesmaal bijeen geweest. Dit betrof vier reguliere vergaderingen en twee themavergaderingen. De eerste kende als thema’s “Met wie wil GLK gezien worden?” en “Hoe heeft GLK haar collectiebeheer geregeld?”. De tweede vergadering had betrekking op de afwikkeling van erfenissen en nalatenschappen, alsmede de nieuwe kwaliteitscyclus van het terreinbeheer.

Eén lid van de Raad van Toezicht was eenmaal verhinderd om een vergadering bij te wonen. Een ander lid (door bijzondere omstandigheden) driemaal, waarvan twee themavergaderingen.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die soms meerdere malen door de Raad van Toezicht zijn behandeld.

Ter informatie / bespreking

 • Elke vergadering een directierapportage van de directeur-bestuurder inzake de stand van zaken met betrekking tot de voornemens uit het jaarplan.
 • Tevens elke vergadering een overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten.
 • Periodiek de ontwikkeling financieel resultaat d.m.v. kwartaalrapportages en jaarprognose.
 • De Managementletter 2015.
 • Overzicht balanswaardering onroerend goed.
 • Bedrijfsbeleid informatiebeveiliging.
 • Nulmeting fiscaliteit.
 • Projectenlijst n.a.v. Meerjarenvisie.
 • Overeenkomst Nationale Monumentenorganisatie tot onderhoud Gelders monument.
 • Ontwikkelingen Nationale Monumentenorganisatie.
 • Tussentijdse evaluatie vakantiewoningen.
 • Beleidsprogramma cultuur en erfgoed provincie Gelderland.
 • 6-Jarige prestatieovereenkomst met provincie Gelderland.
 • Informatie uit de Raad van advies, de Beheer Advies Commissie en de Vermogens Beheer Commissie.
 • Reilen en zeilen LandschappenNL.
 • Audits CBF-erkend doel, SNL-certificering, FSC-certificering, Museumregistratie.

Ter goedkeuring en instemming

 • Jaarrekeningen 2015 van de onderscheidene GLK-stichtingen met goedkeurende accountantsverklaring.
 • Publieksjaarverslag 2015.
 • Begrotingen 2017 van de onderscheidene GLK-stichtingen.
 • Concept jaarplan 2017 ‘Nieuwe doelen aan de horizon’.
 • Nota landbouw.
 • Notitie ‘Geldersche Kasteelen, identiteit, participatie en duurzaamheid’.
 • Plan strategie en organisatie opengestelde kastelen.
 • Terugkoop erfpachtrecht kasteel en koetshuis Staverden.
 • Overdracht molen Batenburg (binnen mandaat directeur-bestuurder).
 • Overdracht Belmonte Arboretum Wageningen (idem).
 • Procuratie en delegatiebesluit.
 • Herbenoeming van de voorzitter.

Het functioneren van de directeur-bestuurder heeft de remuneratiecommissie samen met hem geëvalueerd. Zij heeft onder meer haar grote waardering uitgesproken over de flinke stappen die de afgelopen jaren in de organisatie zijn gemaakt. Over dit gunstige resultaat is de Raad van Toezicht geïnformeerd.

De leden van de Raad van Toezicht, als ook de andere raden, ontvangen geen beloning. Wel worden eventuele onkosten vergoed.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar ook beoordeeld of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling, gelet op de hoofd- en nevenfuncties die de leden vervullen.

Daar is naar het oordeel van de Raad geen sprake van.

De hoofd- en nevenfuncties staan hieronder aangegeven.

 • Mr. H.J.E. Bruins Slot, vice-voorzitter vereniging Aegon, voorzitter Raad van Toezicht stichting Wilde Ganzen, bestuurslid De12Landschappen, lid Raad van Advies Nationaal Park De Hoge Veluwe.
 • H.E. (Gonnie) van Dijken BCom, directeur bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
 • Mr. C.T.E.M. (Cathrijn) Haubrich Gooskens, bestuur Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, bestuur WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen, oud-advocaat, oud-wethouder Geldermalsen, oud-PS-lid Gelderland, oud-lid Eerste Kamer.
 • Mr. B.A.H. (Bernard) van der Voort (vice-voorzitter), Corporate Director Legal Affairs and Company Secretary bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort, lid Bestuur Stichting Rotterdam Sustainability Initiative.
 • Ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, oud algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, voorzitter stichting kiEMT, voorzitter VVV Deventer, voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Solis, voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow, lid Raad van Advies Donkergroen, voorzitter Deventer Oranje Vereniging en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur.
 • Drs. A. (Ab) Welgraven, oud-directeur Nationaal Restauratiefonds, oud-directeur Fondsenbeheer Nederland, o.a. voorzitter St. Het Luntersche Buurtbosch en penningmeester bestuur St. Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed.